Algemene voorwaarden Oud en Nieuw Staphorst

Klik hier om deze te downloaden

1. Definities

  1. Evenement: het evenement ‘Oud & Nieuw viering Staphorst’ dat door de Organisator wordt georganiseerd in Staphorst.
  2. Contract: de schriftelijke of elektronische vastlegging door de Organisator van de inhoud van de Overeenkomst (bijvoorbeeld het entreebewijs).
  3. Deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan het Evenement/het Evenement bezoekt en/of daar een entreebewijs voor heeft aangeschaft.
  4. Derde(n): iedere (rechts)persoon, niet zijnde de Organisator of de Deelnemer.
  5. Digitale toepassingen: digitale kanalen waar de Organisator gebruik van maakt, zoals haar website, haar Facebook-pagina, etc.
  6. Overeenkomst: de overeenkomst van deelname aan het Evenement.
  7. Organisator: de stichting Stichting Oud en Nieuw Staphorst, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (7951 KB) Staphorst aan de Rijksparallelweg 47, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 41025479.

2. Algemene regels van deelname
2.1 Het is de Deelnemer niet toegestaan de rechten uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde. Dat houdt onder meer (maar niet uitsluitend) in dat entreebewijzen niet mogen worden doorverkocht of doorgegeven aan anderen.
2.2 Indien de Deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen of om andere redenen niet kan of wil deelnemen aan het Evenement, blijft de Deelnemer de prijs verschuldigd aan de Organisator. De prijs hoeft niet door de Organisator terug te worden betaald.
2.3 De Deelnemer moet te allen tijde instructies van de Organisator en de door haar ingeschakelde personen (zoals vrijwilligers) opvolgen.
2.4 De Organisator heeft bij wangedrag door de Deelnemer (zoals – maar niet uitsluitend – het niet nakomen van enige verbintenis tegenover de Organisator of het niet opvolgen van instructies van de Organisator) het recht de Deelnemer voor, tijdens of na het Evenement van deelname en/of aan het Evenement uit te sluiten en Deelnemer van het Evenement(enterrein) te (laten) verwijderen. In dat geval heeft de Deelnemer geen recht op restitutie van de entreeprijs of enige andere vorm van schadevergoeding of compensatie.
2.5 De Deelnemer verklaart geen commerciële activiteiten te ondernemen uit naam van de Organisator zonder uitdrukkelijke toestemming van de Organisator.
2.6 Deelname aan het Evenement kan door de Organisator worden geweigerd, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) omdat het maximum aantal deelnemers is bereikt.

3. Uitvoering van de Overeenkomst
3.1 Vermelde en/of overeengekomen termijnen gelden bij benadering en nimmer als fatale termijn.
3.2 De Deelnemer dient op eigen initiatief alle juiste gegevens en documenten, (waarvan de Inschrijver redelijkerwijs dient te vermoeden dat) die nodig zijn voor de goede uitvoering van de Overeenkomst, aan Organisator of de door Organisator ingeschakelde Derde(n) tijdig beschikbaar te stellen. Deelnemer staat er voor in dat de door of namens haar aan Organisator verstrekte gegevens juist en volledig zijn.
3.3 Indien Organisator gegevens nodig heeft van Deelnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat Deelnemer deze juist en volledig aan Organisator ter beschikking heeft gesteld.
3.4 Organisator zal zich naar beste kunnen inspannen de diensten met zorg uit te voeren en aan te bieden. De diensten worden uitsluitend uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
3.5 Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd met uitsluiting van de werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek, ook wanneer de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt is met het oog op de uitvoering door één bepaalde persoon.
3.6 Organisator heeft het recht om Derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

4. Vereisten Deelnemer en gedragsregels
4.1 De Deelnemer die het Evenement bezoekt, dient minimaal 16 jaar oud te zijn. Deelnemers jonger dan 18 jaar dienen toestemming te hebben van hun ouder(s) voor bezoek aan het Evenement en dienen dit te allen tijde te kunnen bewijzen (door bijvoorbeeld een schriftelijke verklaring van de ouder(s) dat toestemming is verleend). Indien de Deelnemer nog geen 16 jaar oud is dan wel indien de Deelnemer die 16 of 17 jaar oud is op verzoek niet direct kan bewijzen dat zijn of haar ouder(s) toestemming hebben verleend voor bezoek aan het Evenement, kan die Deelnemer de toegang tot het Evenement worden ontzegd en/of kan de Deelnemer van het Evenement(enterrein) worden verwijderd. In dat geval heeft de Deelnemer geen recht op restitutie van de entreeprijs of enige andere vorm van schadevergoeding of compensatie.
4.2 De Deelnemer (en andere bezoekers van het Evenement) zijn verplicht zich op verzoek te legitimeren en kunnen worden gefouilleerd (inclusief inzien van meegenomen tassen/jassen/rugzakken). Wanneer hieraan geen medewerking wordt verleend, kan die persoon de toegang tot het Evenement worden ontzegd en/of kan die persoon van het Evenement(enterrein) worden verwijderd. In dat geval heeft de Deelnemer geen recht op restitutie van de entreeprijs of enige andere vorm van schadevergoeding of compensatie.
4.3 Jassen dienen te worden afgegeven op de plaats die daartoe bestemd is. Op verzoek van of namens de Organisator dient een jas te worden uitgetrokken. Vermissing van jassen kan worden gemeld bij de Organisator. De Organisator is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van jassen of andere spullen. De Organisator is niet verantwoordelijk voor het jassen of andere spullen die achterblijven in de tent of op het terrein. De Organisator heeft het recht jassen of andere spullen die achterblijven in de tent of op het terrein elders op te slaan en pas na betaling van de kosten die de Organisator daardoor heeft gemaakt af te geven aan de eigenaar/Deelnemer. Alle bezoekers dienen zelf te controleren of zij hun eigen jas (of andere spullen) overhandigd krijgen bij afgifte. De Organisator is niet aansprakelijk voor afgifte van jassen (of andere spullen) aan de verkeerde persoon.
4.4 Het is niet toegestaan (zit)meubilair, koelboxen, eigen eten of drinken (zoals drank) of andere spullen mee te nemen naar het Evenement(enterrein) of naar binnen. Ook paraplu’s worden om veiligheidsredenen niet toegelaten. (Huis)dieren worden (om hun eigen bestwil) niet toegelaten.
4.5 Deelnemers gekleed in clubkleding en/of kleding welke bij (een) bepaalde groepering(en) behoren, kan de toegang tot het Evenement worden ontzegd en/of kan van het Evenement(enterrein) worden verwijderd. In dat geval heeft de Deelnemer geen recht op restitutie van de entreeprijs of enige andere vorm van schadevergoeding of compensatie.
4.6 Film-, video- en fotoapparatuur en drones zijn niet toegestaan, tenzij de Organisator hier vooraf expliciet in heeft toegestemd (bijvoorbeeld voor pers).
4.7 Het verspreiden van folders, flyers en/of handelen in goederen op het Evenement(enterrein) en in de directe omgeving is verboden, tenzij daarvoor uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming is verleend door de Organisator.
4.8 Het is personen jonger 18 jaar verboden alcoholische dranken te bestellen of te nuttigen (hetzij rechtstreeks of via wederverstrekking). Personen die onder invloed van alcohol en zich niet fatsoenlijk gedragen (geheel ter vrije beoordeling van de Organisator) en/of onder invloed van drugs zijn, kunnen de toegang tot het Evenement worden ontzegd en/of kunnen van het Evenement(enterrein) worden verwijderd worden geweigerd. In dat geval heeft de Deelnemer geen recht op restitutie van de entreeprijs of enige andere vorm van schadevergoeding of compensatie.
4.9 Het is niet toegestaan in tenten en overige afgesloten ruimtes te roken. De Organisator kan bij overtreding van dit verbod worden beboet door de autoriteit(en). Bij constatering van het overtreden van deze bepaling heeft de Organisator het recht om te verlangen dat rookwaren terstond worden gedoofd en het gebruik terstond wordt gestaakt. Personen die voornoemde bepaling overtreden en/of niet meewerken, kunnen de toegang tot het Evenement worden ontzegd en/of kunnen van het Evenement(enterrein) worden verwijderd. In dat geval heeft de Deelnemer geen recht op restitutie van de entreeprijs of enige andere vorm van schadevergoeding of compensatie. Ook zullen de eventuele hiervoor bedoelde boetes op de overtreder verhaald worden. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade (waaronder boetes) die de Organisator of Derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot deze bepaling.
4.10 Op het Evenement(enterrein) zijn drugs verboden. Bij constatering van het gebruik en/of in het bezit hebben van soft-/harddrugs en/of het handelen in soft-/harddrugs kan degene onverwijld worden aangehouden en worden overgedragen aan de politie. Ook kan die persoon de toegang tot het Evenement worden ontzegd en/of kan die persoon van het Evenement(enterrein) worden verwijderd. In voorgenoemde gevallen heeft de Deelnemer geen recht op restitutie van de entreeprijs of enige andere vorm van schadevergoeding of compensatie.
4.11 Op het Evenement(enterrein) gelden alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden. Het dreigen en gebruiken van geweld, discriminerende opmerkingen maken in woord en/of gebaar, seksuele intimidatie, wildplassen, biergooien en moddergooien worden niet getolereerd.
4.12 Het is verboden om wapens of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden in het bezit of voorhanden te hebben.
4.13 Voor de veiligheid van de bezoekers en de organisatie heeft de Organisator het recht cameratoezicht toe te passen. De Deelnemer stemt hierbij bij voorbaat toe in het maken van opnames.
4.14 Alle situaties waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de Organisator. Aanwijzingen van de Organisator of daarvoor aangestelde, bevoegde personen dienen te allen tijde opgevolgd te worden.
4.15 Deelnemers dienen assistentie te verlenen aan anderen die in nood verkeren, wiens veiligheid in gevaar is of die medische assistentie nodig hebben, tot het moment dat een vrijwilliger, de Organisator of medische dienst ter plaatse is. Deelnemers dienen een juiste afweging maken tussen bij het slachtoffer blijven en naar de dichtstbijzijnde post rennen voor hulp.
4.16 Tijdens het Evenement kan meer dan 85 Db(a) aan geluid geproduceerd worden. Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van gehoor beschermende materialen. De Organisator is niet aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan het gehoor of andere lichamelijke stoornissen.
4.17 Deelnemers mogen het podium en afgezette delen niet betreden of beklimmen.
4.18 Deelnemers die te laat bij het Evenement arriveren, worden – voor zover mogelijk - toegelaten tijdens geschikte momenten gedurende het Evenement. Toegang kan echter niet worden gegarandeerd.

5. Prijs, betaling en entree
5.1 De prijs voor deelname aan het Evenement is verschuldigd (en de vordering is opeisbaar) op het moment dat de Deelnemer een entreebewijs (kaartje) wenst af te nemen. Na aanschaf kunnen entreebewijzen niet meer geruild of vergoed worden.
5.2 Toegang tot het Evenement is alleen toegestaan met een geldig entreebewijs.
5.3 De Organisator behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te kopen entreebewijzen en/of deelnemers.
5.4  Aangeschafte consumptiemunten kunnen tijdens of na het evenement niet worden omgeruild bij de organisatie voor geld of andere tegoeden.

6. Annulering, herroepingsrecht, tussentijdse beëindiging en wijzigingen
6.1 De Organisator doet haar uiterste best om het Evenement door te laten gaan. Het kan echter zijn dat het Evenement geen doorgang kan vinden of tussentijds door de Organisator wordt beëindigd vanwege bijvoorbeeld veiligheids- of weersomstandigheden, belemmerende gezondheidsklachten van het bestuur van de Organisator, personeel van de Organisator, vrijwilligers of andere ingeschakelde Derden of gebeurtenissen met een lokale maatschappelijke impact. De Organisator heeft te allen tijde het recht het Evenement te annuleren, voortijdig te beëindigen en/of het Evenement naar een andere datum en/of plaats te verplaatsen. De Organisator is bij een annulering, voortijdige beëindiging of verplaatsing als genoemd in dit lid geen schadevergoeding of andere compensatie verschuldigd aan de Deelnemer of Derden. De Deelnemer hebben bij een annulering, voortijdige beëindiging of verplaatsing als genoemd in dit lid geen recht op teruggave van de prijs voor deelname aan het Evenement (en blijven deze prijs verschuldigd).
6.2 Indien de Deelnemer het Evenement voortijdig verlaat of staakt, blijft de Deelnemer de prijs voor het gehele Evenement verschuldigd.
6.3 De Deelnemer dient de website van de Organisator de weken en de dagen voorafgaand aan het Evenement goed in de gaten te houden, aangezien de annuleringen, wijzigingen en beëindigingen nog op het laatste moment kunnen worden doorgegeven aan de Inschrijver via de hiervoor genoemde communicatiemiddelen. Het is de verantwoordelijkheid van de Deelnemer om na te gaan of het Evenement is afgelast of dat er anderszins wijzigingen zijn. Hoewel de Organisator zal proberen de Deelnemer van de afgelasting op de hoogte te brengen, kan de Organisator niet garanderen dat de Deelnemer van annuleringen, wijzigingen of beëindigingen op de hoogte gebracht zal worden voor de datum van het Evenement. De Organisator is niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.
6.4 De Deelnemer heeft niet het recht om de Overeenkomst te annuleren. Ook hebben de Inschrijver en de Deelnemer geen recht van ontbinding als bedoeld in Boek 6, titel 5, afdeling 2b, van het Burgerlijk Wetboek, aangezien het gaat om een overeenkomst tot het verrichten van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding waarbij in de Overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien (art. 6:230p van het Burgerlijk Wetboek).

7. Overmacht
7.1 Onder overmacht wordt tussen partijen verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Organisator geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Organisator niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan (maar niet uitsluitend): stakingen binnen de organisatie van Organisator, door de Deelnemer of door Derden waarvan Organisator op enige wijze afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, boycot, storingen of belemmeringen in het verkeer of transport, beperkende maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, ontijdige aflevering van grondstoffen of andere benodigde materialen of het uitblijven van aflevering, faillissement of surseance van betaling bij een of meerdere van haar toeleveranciers of ingeschakelde Derden, natuurrampen, weersomstandigheden waardoor het Evenement redelijkerwijs geen doorgang kan vinden, elektriciteitsstoringen, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en belemmerende gezondheidsklachten of overlijden van kernpersoneel van de Organisator (waaronder – maar niet uitsluitend – het bestuur van de Organisator).

8. Nadere voorschriften, instructies en handhaving
8.1 Zowel vooraf, tijdens en na afloop van het Evenement, dient de Deelnemer zich aan een aantal voorschriften te houden, die niet staan vermeld in deze voorwaarden. Deze voorschriften zien onder meer (maar niet uitsluitend) op kleding, veiligheid, milieu, etc.
8.2 De Deelnemer zal zich aan al deze nadere voorschriften en instructies (als bedoeld in het vorige lid) houden. De Deelnemer zal er tevens voor zorg dragen en erop toezien dat alle personen waarvoor de Deelnemer verantwoordelijk is zich ook houden aan alle nadere voorschriften.
8.3 De Organisator heeft het recht deze algemene voorwaarden, en de voorschriften en instructies als bedoeld in het eerste en tweede lid van dit artikel te wijzigen. De Organisator zal deze wijzigingen voor zover mogelijk steeds bekendmaken via haar website. De Inschrijver en de Deelnemer zullen zich ook aan deze gewijzigde voorwaarden, voorschriften en instructies houden.

9. Beschikbaarheid en afhankelijkheid van Derden
9.1 Hoewel de Organisator al het redelijkerwijs mogelijke doet, kan de Organisator niet garanderen dat de Digitale toepassingen steeds volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt zijn, of dat de Digitale toepassingen steeds online en beschikbaar zijn of dat de Digitale toepassingen geschikt zijn voor het doel waarvoor Inschrijver of de Deelnemer dit wil gebruiken. De Organisator spant zich ten volste in om alle op- en aanmerkingen aangaande de Digitale toepassingen serieus te behandelen en waar de Organisator dit nodig acht verbeteringen door te voeren. Eventuele onjuistheden kunnen gemeld worden via het tussen partijen bekende e-mailadres van Organisator.
9.2 De Organisator is gerechtigd haar Digitale toepassingen tijdelijk buiten gebruik te (laten) stellen, waaronder begrepen (maar niet uitsluitend) offline te halen, voor onderhoud, updates of voor enige andere reden.
9.3 De Organisator garandeert niet dat de Digitale toepassingen steeds vrij zijn van kwaadaardige computercodes en/of inbraken, zoals (maar niet uitsluitend) virussen, worms en Trojan horses. De Deelnemer dient er zelf voor te zorgen dat zijn of haar netwerk en de apparaten die er mee verbonden zijn, adequaat zijn beschermd tegen dergelijke onwenselijkheden.
9.4 Voor het aanbieden van de Digitale toepassingen is Organisator in bepaalde mate afhankelijk van Derden, zoals (maar niet uitsluitend) de applicatieontwikkelaar, softwareleverancier, hostingpartners, Internet Service Providers en netwerkbeheerders. Deze Derden stellen mogelijk hun eigen voorwaarden voor het gebruik van de diensten die zij aanbieden tegenover de Organisator en Deelnemer. De Organisator kan niet instaan voor beschikbaarheid en het gebruik van de diensten van Derden en de eventuele gevolgen van het geheel of tijdelijk niet of niet adequaat aanbieden van de diensten door Derden en de niet-acceptatie door Derden van input (in de breedste zin des woords) van de Organisator of de Deelnemer. De van toepassing zijnde voorwaarden van Derden ligger voor de Inschrijver en de Deelnemer ter inzage op het kantoor van Organisator.

10. Intellectuele eigendomsrechten, het maken van foto’s, portretrecht en privacy
10.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoudt de Organisator de auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door haar geleverde diensten, zaken, de door haar gedane aanbiedingen, de Digitale toepassingen, foto’s, video’s, teksten, afbeeldingen, memoranda, rapportages en verder alle materialen en gegevens die door de Organisator aan de Deelnemer ter beschikking worden gesteld.
10.2 De Deelnemer garandeert dat de Deelnemer, indien en voor zover door hen in het kader van de Overeenkomst aan de Organisator materialen en gegevens ter beschikking worden gesteld of geopenbaard, daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van Derden.
10.3 De Organisator of door haar ingeschakelde Derden kunnen tijdens de uitvoering van de Overeenkomst, daarvoor of daarna foto’s, video’s en andere opnamen maken. De Deelnemer geeft bij voorbaat bij deze toestemming om deze opnames te maken en deze opnames te openbaren aan het brede publiek (en onder meer te gebruiken voor promotiedoeleinden). De Deelnemer verklaart geen beroep te zullen doen op zijn of haar portretrecht.

11. Risico’s, aansprakelijkheid en schade
11.1 Deelname/toegang geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer of Derden mochten lijden.
11.2 Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
11.3 De Organisator is nooit aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gederfd inkomen, gemiste besparingen, bedrijfsstilstand en schade aan Derden, ook niet in het geval van niet- of niet behoorlijke nakoming van een herstelverplichting.
11.4 Alle aansprakelijkheidsbeperkingen of –uitsluitingen in de Overeenkomst en deze voorwaarden gelden niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de Organisator of haar leidinggevende ondergeschikte(n).
11.5 Indien de Deelnemer in gebreke mocht komen in de nakoming van de Overeenkomst, dan is de Deelnemer aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van de Organisator daardoor direct of indirect ontstaan, zoals (maar niet uitsluitend) gederfde winst, gemiste besparingen en andere bedrijfsschade.
11.6 De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die zij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel, ziekte of anderszins veroorzaakt door deelname aan het Evenement.
11.7 De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die Derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

12. Toepasselijk recht, klachten en geschillen
12.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de Organisator partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Deelnemer de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Organisator.
12.3 Bij de Organisator ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Organisator binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klager een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
12.4 De Organisator is niet aangesloten bij een buitengerechtelijke geschillenorganisatie.
12.5 Indien de Inschrijver of de Deelnemer in de Europese Unie woont, een probleem heeft met de door de Organisator geleverde producten of diensten en deze online zijn gekocht, kunnen zij via de volgende website van het ODR-platform een beroep doen op alternatieve geschillenbeslechting: https://webgate.ec.europa.eu/odr.
12.6 Enkel de Nederlandse rechter is bevoegd te oordelen over geschillen.

13. Varia
13.1 Voor zover in het Contract wordt afgeweken van het bepaalde in deze algemene voorwaarden geldt de inhoud van het Contract.
13.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Deelnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
13.3 Alle door Organisator uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, ook indien zij een termijn voor aanvaarding of geldigheidsduur vermelden, en kunnen te allen tijde door Organisator worden herroepen.
13/4 Indien enig artikel of onderdeel van een bepaald artikel in de Overeenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig c.q. vernietigbaar mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel of onderdeel daarvan geacht te zijn geconverteerd zodanig dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht, op een wijze dat het artikel niet meer nietig of vernietigbaar is.